فواید هوشمند سازی در روشنایی خانه

فواید هوشمند سازی در روشنایی خانه

از فواید هوشمند سازی در روشنایی خانه، جلوگیری از اتلاف انرژی در خانه ها است چون بیشترین مصرف انرژی در سیستم روشنایی اتفاق می افتد.