هوشمند سازی با پروتکل Z-wave

هوشمند سازی با پروتکل Z-wave بی نیاز به سیم است و در ساختمان های قدیمی به آسانی نصب و راه اندازی می شود.