سیستم BMS

سیستم BMS با ارائه یک سیستم قابل کنترل و برنامه ریزی امکان ایجاد فضایی مطلوب برای استفاده ساکنین آن ساختمان از تمامی امکانات فراهم می کند.

نحوه عملکرد روشنایی خودکار در BMS

نحوه عملکرد روشنایی خودکار در BMS باعث می شود سیستم هوشمند ساختمان به معنای حقیقی هوشمندسازی شود و دیگر برای خاموش یا روشن کردن چراغ ها و لوسترها احتیاجی به زدن کلید نباشد.

تعریف و معنا BMS

تعریف و معنا BMS ؟ به معنا و مفهوم سیستم مدیریت ساختمان به کار می رود و بیانگر سیستمی است که سایر سیستم های مدیریت هوشمند را کنترل می کند.