دسته: خانه هوشمند

خانه هوشمند به خانه ای گفته می شود که ساکنین آن امکان کنترل همه تجهیزات خانه را داشته و همچنین قادر به تعریف سناریو های گوناگون برای آن باشند.
در خانه هوشمند تمام لوازم و تجهیزات موجود در خانه با هم و با محیط پیرامون خود رابطه دارند و توسط یک سیستم مرکزی کنترل می شوند.
خانه هوشمند با داده ها و اطلاعاتی که از محیط بدست می آورد و با پردازش این داده ها طبق منطق از پیش تعریف شده، شرایط را می سنجد و براساس آن واکنش نشان می دهد.
در حقیقت سیستم هوشمند با تجزیه و تحلیل داده ها، دستورات و فرامین لازم را به بخش های مختلف خواهد داد.
براساس تحقیقات صورت گرفته با هوشمندسازی یک خانه می توان 20 درصد در مصرف گاز و بیش از 30 درصد در مصرف برق صرفه جویی کرد.

سناریو ها در خانه هوشمند
سیستم سرمایش و گرمایش در خانه هوشمند