سیستم مدیریت ساختمان

سیستم BMS

سیستم BMS

سیستم BMS با ارائه یک سیستم قابل کنترل و برنامه ریزی امکان ایجاد فضایی مطلوب برای استفاده ساکنین آن ساختمان از تمامی امکانات فراهم می کند.ادامه »سیستم BMS

سیستم مدیریت ساختمان

سیستم مدیریت ساختمان

سیستم مدیریت ساختمان با کاهش نیروی انسانی مورد نیاز و کاهش مصرف انرژی کل سازه، موجب صرفه جویی اقتصادی برای صنایع و سازمان ها شده است.

تعریف و معنا BMS

تعریف و معنا BMS

تعریف و معنا BMS ؟ به معنا و مفهوم سیستم مدیریت ساختمان به کار می رود و بیانگر سیستمی است که سایر سیستم های مدیریت هوشمند را کنترل می کند.