برچسب: اهميت سنسور

تشخیص نشت گاز
تشخیص آتش سوزی
تشخیص دود
تشخیص رطوبت
اعلام باز یا بسته بودن پنجره و درب
مشاهده زنده افراد جلوی درب خانه
ترموستات هوشمند
سنسورهای حرکتی
درب گاراژ هوشمند

اهميت سنسورها در خانه هوشمند