تفاوت موتورخانه هوشمند و عادی

تفاوت موتورخانه هوشمند و عادی

تفاوت موتورخانه هوشمند و عادی در مصرف انرژی و هزینه نگهداری آن است چون یکی از معایب موتورخانه های معمولی کارکرد بدون توقف و شبانه روز این موتورخانه ها می باشد.