امکانات سیستم دزدگیر هوشمند

امکانات سیستم دزدگیر هوشمند که جز سیستم های امنیتی ساختمان به حساب می آید آرامش را برای ساکنین در همه اوقات شبانه روز به ارمغان می آورد.

سناریوهای سیستم دزدگیر هوشمند

سناریوهای سیستم دزدگیر هوشمند برای مواقع حضور در خانه و در زمان های که بیرون از خانه هستیم می تواند به صورت مجزا تعریف شود.