نحوه عملکرد روشنایی خودکار در BMS

نحوه عملکرد روشنایی خودکار در BMS

نحوه عملکرد روشنایی خودکار در BMS باعث می شود سیستم هوشمند ساختمان به معنای حقیقی هوشمندسازی شود و دیگر برای خاموش یا روشن کردن چراغ ها و لوسترها احتیاجی به زدن کلید نباشد.