ساختار BMS یا سیستم مدیریت ساختمان

ساختار BMS یا سیستم مدیریت ساختمان

ساختار BMS یا سیستم مدیریت ساختمان دارای قسمت های مهمی چون کامپیوتر ها و سیستم های کنترل محلی است که به کمک نرم افزار های مانیتورینگ مدیریت می شوند.