سناریوهای سیستم دزدگیر هوشمند

سناریوهای سیستم دزدگیر هوشمند

سناریوهای سیستم دزدگیر هوشمند برای مواقع حضور در خانه و در زمان های که بیرون از خانه هستیم می تواند به صورت مجزا تعریف شود.