سیستم هوشمند اعلام نشتی گاز طبیعی

سیستم هوشمند اعلام نشتی گاز طبیعی

سیستم هوشمند اعلام نشتی گاز طبیعی در ساختمان با اطلاع یافتن از نشت گاز، طبق برنامه ریزی های داده شده به سیستم، واکنش های مناسب را نشان می دهد.