کاربرد سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

کاربرد سیستم مدیریت هوشمند در ساختمان بسیار متنوع است و موارد استفاده آن تقریباً شامل تمامی وسایل برقی و غیر برقی می شود.

اجزاء سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

اجزاء سیستم مدیریت هوشمند ساختمان از 3 بخش تشکیل شده است حسگر ها، کنترلر ها و عملگر ها