اهمیت و لزوم هوشمند سازی

اهمیت و لزوم هوشمند سازی

از اهمیت و لزوم هوشمند سازی و اجرای آن در ساختمان ها، مسئله حفاظت از جان ساکنین در برابر دود و گاز های سمی است که ممکن در هوا منتشر شده باشند.