هوشمند سازی استخر و جکوزی

هوشمند سازی استخر و جکوزی

با هوشمند سازی استخر و جکوزی قادر هستیم قبل از ورود، تنها با زدن یک دکمه روی گوشی خود فرمان آماده سازی آن ها را ارسال کنیم.