هوشمند سازی و بهینه سازی اماکن

هوشمند سازی و بهینه سازی اماکن

هوشمند سازی و بهینه سازی اماکن براساس نوع ساختمان، در شیوه پیاده سازی و وسعت پروژه تفاوت های دارند ولی این موارد در رویه و رویکرد فرایند هوشمند سازی تفاوتی ایجاد نمی کند.