هوشمند سازی ادارات با کنترل تردد

هوشمند سازی ادارات با کنترل تردد

هوشمند سازی ادارات با کنترل تردد موجب جلوگیری از اتلاف انرژی و مصرف انرژی در حد نیاز ساختمان می شود که یکی از کاربرد های سیستم کنترل تردد می باشد.