هوشمند سازی خانه های قدیمی

هوشمند سازی خانه های قدیمی

هوشمند سازی خانه های قدیمی که دارای سیم کشی سنتی هستند بدون تخریب و سیم کشی مجدد، بر روی سیم های برق موجود و یا به صورت بی سیم قابلیت اجرا دارند.