هوشمند سازی و مزایای آن در گلخانه ها

هوشمند سازی و مزایای آن در گلخانه ها

از هوشمند سازی و مزایای آن در گلخانه ها می توان به کنترل تمام سیستم ها به صورت اتوماتیک اشاره کرد که سیستم براساس شرایط محیطی تصمیم گیری لازم را خواهد کرد.