مفهوم پروتکل در هوشمندسازی

مفهوم پروتکل در هوشمندسازی

مفهوم پروتکل در هوشمندسازی بیانگر یک راه ارتباطی بین ماژول ها می باشد و در واقع زبانی است که سیستم برای ارتباط خود از آن استفاده می کند.