چگونگی هوشمند سازی یک ساختمان

چگونگی هوشمند سازی یک ساختمان

خلاصه چگونگی هوشمند سازی یک ساختمان این است که بخش های مختلف در آن را اتوماتیک کرده و بین آن ها برای مدیریت یکپارچه سیستم هوشمند، ارتباط یرقرار می کنیم.