کاربرد سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

کاربرد سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

کاربرد سیستم مدیریت هوشمند در ساختمان بسیار متنوع است و موارد استفاده آن تقریباً شامل تمامی وسایل برقی و غیر برقی می شود.