تعریف و معنا BMS

تعریف و معنا BMS

تعریف و معنا BMS ؟ به معنا و مفهوم سیستم مدیریت ساختمان به کار می رود و بیانگر سیستمی است که سایر سیستم های مدیریت هوشمند را کنترل می کند.