امکانات سیستم دزدگیر هوشمند

امکانات سیستم دزدگیر هوشمند که جز سیستم های امنیتی ساختمان به حساب می آید آرامش را برای ساکنین در همه اوقات شبانه روز به ارمغان می آورد.