هوشمند سازی منازل

هوشمند سازی منازل

هوشمند سازی منازل را جدا از موضوع پروتکل استفاده شده در تجهیزات آن، می توان به دو صورت با سیم و بی سیم راه اندازی و نصب کرد.