هوشمند سازی و کاهش مصرف

هوشمند سازی و کاهش مصرف

هوشمند سازی و کاهش مصرف دو مفهوم جدا از هم نیستند بلکه هوشمند سازی زمینه جلوگیری از هدر رفت انرژی و ممانعت از مصرف غیر ضروری در ساختمان می شود.